Regulamin zakupów

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego bronkos.pl prowadzonego pod adresem: www.bronkos.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

2. Prowadzącym sklep bronkos.pl jest BRONKOS, Adam Owczarek z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Bronisin 17, 93-619 Łódź,  NIP: 725-192-88-61, REGON: 100892604.

Adres do korespondencji: BRONKOS Adam Owczarek, ul. Bronisin 17, 93-619 Łódź

Telefon kontaktowy: 426464545; e-mail: bronkos@bronkos.pl

3. Sklep stanowi platformę służącą zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Nabywcami sprzętu a BRONKOS zwanym dalej Sprzedawcą.

4. Regulamin jest publikowany na stronie sklepu internetowego: www.bronkos.pl. Nabywca ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu - w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez Nabywcę z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin. 

5. Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu bronkos.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym bronkos.pl składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego bronkos.pl. Przedmiotowa cena i opis towaru charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedawcę. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się z BRONKOS. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian poszczególnych parametrów towaru lub ich cen. W takich przypadkach skontaktuje się z nabywcą, który podejmie ostateczną decyzję o zawarciu umowy. 

6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

7. Ceny produktów oferowanych w sklepie internetowym mogą różnić się od cen obowiązujących w sklepie stacjonarnym BRONKOS przy ul. Bronisin 17 w Łodzi.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego bronkos.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

9. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostępność towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego bronkos.pl pokrywała się z bieżącymi stanami magazynowymi sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym nabywcę i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez nabywcę, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

10. Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za towar.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy obowiązujących ustaw. 

12. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów sprzedaży objętych niniejszym Regulaminem strony umowy sprzedaży będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby BRONKOS.

§ 2 SKLEP INTERNETOWY

1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym bronkos.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych, jeśli nie zostało określone inaczej w opisie towaru. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. 

2. Dostarczony towar może znajdować się w otwartym opakowaniu i nosić ślady użycia w zakresie, w jakim to wynika z konieczności dokonania przez sprzedawcę przeglądu przedsprzedażnego. Nie stanowi to podstawy dla nabywcy do formułowania względem sprzedawcy roszczeń z tytułu gwarancji bądź rękojmi.

3. Ceny podane w sklepie Internetowym bronkos.pl podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto. BRONKOS ma prawo do zmiany cen po przyjęciu zamówienia, ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.

4. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w formularzu danych osobowych.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia w sklepie internetowym bronkos.pl można dokonywać:

- za pośrednictwem strony www.bronkos.pl ;

- mailowo na adres e-mail: bronkos@bronkos.pl.

2. Podczas dokonywania zamówienia nabywca jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez sprzedawcę drogą elektroniczną. W przypadku gdy sprzedawca nie skontaktuje się z nabywcą, nabywca powinien skontaktować się z BRONKOS pod numerem tel. 42 6464545 Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą.

4. W przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny, sprzedawca skontaktuje się z nabywcą (telefon, e-mail) w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji. 

5. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu: braku towaru u sprzedawcy w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go, konieczności dokonania czynności kompletacji sprzętu (zestaw), z powodu wcześniejszej rezerwacji danego towaru przez innego nabywcę (błędy systemu komputerowego nie stanowią podstawy do formułowania roszczeń odszkodowawczych pod adresem sprzedawcy). Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych ustawowo od pracy

6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) nabywca będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie towaru przez nabywcę. Aby skorzystać z takiego prawa nabywca zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: BRONKOS, Bronisin 17, 93-619 Łódź, może to także zrobić drogą mailową na adres: bronkos@bronkos.pl. Jeżeli nabywca skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, sprzedawca prześle nabywcy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca nabywcy wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez nabywcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji nabywcy o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez nabywcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie nabywca zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nabywca nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez sprzedawcę. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru.

8. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar należy odesłać lub przekazać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem fiskalnym na adres: BRONKOS, Bronisin 17, 93-619 Łódź, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym nabywca poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem

9. Nabywca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy związku z odstąpieniem od umowy.

10. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną cześć), nie posiadać śladów użytkowania i zniszczenia. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym BRONKOS przysługuje prawo do dochodzenia od nabywcy odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krotki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych , jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§ 4 DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.

3. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa nabywca.

4. W przypadku stwierdzenia przez nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), nabywca jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru. W przypadku braku takiej odmowy przyjmuje się, że dostarczony i wydany przez BRONKOS towar jest zgodny z zamówieniem, był kompletny i nieuszkodzony w chwili jego wydawania nabywcy. 

5. Wskazane w pkt. 6 uprawnienie nie dotyczy uszkodzeń opakowania i śladów użycia urządzenia określonych w §2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, a wynikających z konieczności dokonania przeglądu przedsprzedażnego zamówionych towarów.

6. W momencie przyjęcia towaru nabywca zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością nabywcy.

7. Płatność za towar odbywa się przy odbiorze w sklepie pod adresem BRONKOS, Bronisin 17, 93-619 Łódź (gotówka, karta) lub zgodnie z ustaleniami mailowymi/telefonicznymi w przypadku wysyłki towaru.


§ 5 GWARANCJA I SERWIS

  1. Wszystkie towary zakupione z wykorzystaniem sklepu internetowego bronkos.pl są objęte gwarancją producenta lub importera, o ile nie zostało określone inaczej w opisie towaru.

    2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

     

§ 6 REKLAMACJE I ZWROTY

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem 
nabywcy będącego konsumentem


1. Sprzedawca
jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem umowy - bez wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na nabywcę lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat. 

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku towarów objętych gwarancją uprawnienia nabywcy i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona gwarancja na sprzedany towar jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art.577 Kodeksu Cywilnego). 

4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli nabywca wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży. 

5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego towaru z umową, nabywcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 

6. W celu zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się z bronkos.pl za pomocą telefonu lub maila. Telefon kontaktowy: 426464545; e-mail: bronkos@bronkos.pl.·Wadliwy towar - w uzgodnieniu ze sprzedawcą - jeżeli będzie to możliwe i celowe - nabywca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć na adres: BRONKOS ul. Bronisin 17, 93-619 Łódź. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie rzeczy przez nabywcę byłoby nadmiernie utrudnione, nabywca obowiązany jest udostępnić towar sprzedającemu w miejscu, w którym towar się znajduje. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7. Jeżeli towar ma wadę, nabywca może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Nabywca może, zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady - żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez nabywcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby nabywcę inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Nabywca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki - nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą telefoniczną, pisemną lub elektroniczną nabywcę o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.·Po uwzględnieniu reklamacji sprzedawca zwróci nabywcy koszty związane z reklamacją. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru – sprzedawca odeśle produkt nabywcy na własny koszt.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W wyniku złożenia zamówienia przez nabywcę - BRONKOS uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych nabywcy w celu realizacji umowy sprzedaży, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez firmę BRONKOS.

2. BRONKOS nie udostępnia danych osobowych nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl